Vizija in poslanstvo

Program Vincencijevega vrtca se izvaja po katoliških pedagoških načelih. 

Vincencijev vrtec je varen, zdrav, urejen, umirjen in spodbuden prostor, ki posnema zdravo družinsko okolje in v katerem se otroci počutijo varne, sprejete in ljubljene. Tako okolje jim omogoča, da lahko razvijajo vse svoje osebnostne potenciale, se razvijajo na vseh področjih učenja, osebnostno rastejo, se razvijajo v samostojne in odgovorne osebe, razvijajo socialne veščine in se učijo spoštljivega in ljubečega odnosa do ljudi in stvari. Vzgoja Vincencijevega vrtca temelji na veri, da se otrok ne uresniči v iskanju užitka, moči in materialnih dobrin, ampak v veselju nad seboj in bližnjim ter življenju za druge. Vrtec sledi sodobni usmeritvi pedagogike, ki otroke vzgaja za notranjo disciplino in odgovorno svobodo, ki zna služiti skupnosti. 

Zaradi sprememb družbenih vzorcev imajo današnji otroci pogosto težave s socialnimi in čustvenimi veščinami, zato vrtec pri svojem delu posveča posebno pozornost otrokovemu čustvovanju in komunikaciji z drugimi. Vrtec otroke spodbuja k reševanju težav s pomočjo pogovora v pristnih odnosih. 

V Vincencijevem vrtcu se zavedamo pomena igre kot osnovne otrokove dejavnosti, s pomočjo katere odkriva svet in spoznava njegove zakonitosti, se uči socialnih odnosov in razvija svoje sposobnosti, se sprosti in razvedri ter zadovolji svojo potrebo po prijateljstvu.

Z različnimi vrtčevskimi dejavnostmi in vsebinami otrokom omogočamo, da ohranjajo in razvijajo veselje do življenja, veselje nad seboj in bližnjimi, navdušenje nad svetom, ki jih obdaja, čudenje in željo po pridobivanju novih spretnosti in znanj ter hvaležnost za vse, kar nam je podarjeno.

Vrtec pri izboru vsebin in dejavnosti upošteva zakonitosti otrokovega razvoja in učenja. Področja učenja, katerim vrtec namenja posebno pozornost so: jezik, matematika, narava in družba, gibanje, umetnost, delovna in tehnična vzgoja, moralno in socialno področje. V Vincencijevem vrtcu se okolje ureja tako, da se otroci lahko igrajo, delajo, raziskujejo, ustvarjajo, izražajo svoja čustva ter gradijo svojo osebnost. Vrtec otrokom pomaga, da oblikujejo pozitiven odnos do sebe, drugih, stvari in stvarstva ter do Boga.
Vrtec otrokom omogoča življenje v starostno kombinirani skupini. V njej se otroci učijo živeti z drugačnimi (mlajšimi ali starejšimi od sebe), jih razumeti in biti do njih odgovorni. 

V Vincencijevem vrtcu namenjamo posebno skrb ustvarjanju družinskega ozračja. Vzgojitelji so vedno med otroki in kot ljubeči starši zanje skrbijo. Vrtec zagotavlja otrokom občutek varnosti tudi s postavljanjem zdravih meja; s spodbujanjem otrok k redu in skrbi zase, pa jih vzgaja za samostojnost. Vrtec vzgaja otroke tudi za dolžnost in odgovornost do sebe in drugih, za trud in napor pri premagovanju težav (razvijanje kreposti), kar otrokom prinaša življenjsko moč in optimizem. 

V našem vrtcu vzgojitelj vsakega otroka sprejema in mu z ljubeznijo in potrpežljivostjo pomaga k celostni rasti. Z vsakim goji pristen odnos. Pri vzgoji združuje ljubeznivost z zahtevnostjo. Otroke uči razmišljanja, prepoznavanja in izražanja čustev ter jih vabi v zaupljiv odnos z Bogom. Vzgojitelj spodbuja otrokovo usmerjenost k igri in se vključuje vanjo, da se med njim in otrokom pletejo vezi zaupanja in naklonjenosti, ki so temelj vzgojnega proces. Prek igre vzgojitelj otroka tudi spoznava in mu pomaga k razvoju. 

Vrtec posebno pozornost namenja razumevanju med vzgojnim osebjem (enoten pristop; doslednost v tem, da vedno podpremo tudi zahteve drugega vzgojitelja; če ne soglašamo, se pogovorimo in dogovorimo, pri čemer je pomembno, da pride do soglasja). Enako pomembno je zaupanje ter pogovor med starši in vzgojiteljem. 

Cilji vrtca: 
•    zagotoviti usklajen zdrav miselni, socialni, duševni, duhovni in telesni razvoj,
•    razvijati lastno identiteto in rasti v odnosu do bližnjega,
•    vzgajati otroke k zaznavanju, dojemanju ter doživljanju lepote in umetnosti z vsemi čutili in se je veseliti,
•    razvijati sposobnost pozornega opazovanja in občudovanja naravnega in družbenega okolja,
•    prepoznavati čustva in z njimi ravnati, 
•    spodbujati in razvijati govor in jezik kot sredstvo komunikacije ter bogatiti besedni zaklad, 
•    razvijati sistematičnost v mišljenju,
•    razvijati sposobnost poslušanja in razumevanja drugih in navajati otroke na urejen in ploden pogovor,
•    spodbujati otrokovo iskrenost in spontanost v stiku z drugimi,
•    razvijati moč, hitrost in spretnost ter sposobnost gibanja,
•    razvijati veselje do dela ob učinkih lastnega dela, 
•    razvijati sposobnosti vživljanja, spoštovanja, sočustvovanja z drugimi,
•    odkrivati pomen dobrih medsebojnih odnosov in potrebnost pravil za prijetno sožitje v skupnem življenju v družini, med vrstniki, v širšem okolju,
•    razvijati sposobnosti za sodelovanje,
•    razvijati čut dolžnosti in vztrajnosti pri opravljanju obveznosti,
•    navdihovati za pristno krščansko življenje ob zgledu svetnikov, primerov pogumnih in dobrih ljudi,
•    seznanjati in navajati k spoštovanju kulturno-verskih vrednot: umetnosti, običajev, simbolike in znamenj,
•    z osebni zgledom otroke vzgajati k dobremu in poštenemu življenju na temelju ljubezni do Boga in vsakega človeka.