Pravice in dolžnosti vseh

Pravice in dolžnosti vrtca
•    Vrtec je dostopen vsem otrokom. 
•    Vrtec otroka spoštuje in upošteva njegov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in čustveno odzivanje.
•    Vrtec oblikuje vzgojno delo glede na znanje in razumevanje otrokovega razvoja v posameznem starostnem obdobju in glede na značilnosti posameznega otroka.
•    Vrtec otroku zagotavlja varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj krepi njegovo zaupanje vase.

Pravice in dolžnosti otrok
•    Otrokom je zagotovljeno upoštevanje pravic, ki so določene v mednarodnih dokumentih, Ustavi RS in zakonih ter drugih predpisih.
•    Otrokom je zagotavljana možnost za optimalen razvoj ne glede na: spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo.
•    Otroci smejo zapustiti vrtec le v prisotnosti vzgojiteljev in staršev ter od staršev pooblaščenih oz. določenih oseb.
•    V vrtcu otroci obvezno uporabljajo copate, v katere se preobujejo v garderobi.
•    Ob odhodu na igrišče ali na sprehod, si otroci obujejo čevlje in glede na letni čas primerno oblečejo.
•    Otroci v odnosu do drugih otrok, vzgojiteljev in obiskovalcev upoštevajo pravila lepega vedenja (pozdravljanje, spoštljivo govorjenje ... ), skrbno ravnajo z lastnino vrtca ter skrbijo za urejenost okolja.
•    Svoje igrače in druge stvari, ki bi ovirale varno in nemoteno delo v skupini, otroci ne prinašajo v vrtec, razen v dogovoru z vzgojiteljico. Če jih prinesejo, jih pri vstopu v vrtec, izročijo staršem.
•    Otroci so zgled mlajšim, vedno pozdravijo in odzdravijo, v vrtcu se tiho pogovarjajo, ne kričijo, ne tekajo itd.

Pravice, obveznosti in dolžnosti staršev 
•    Starši imajo pravico, da se spoštuje in upošteva njihova vloga primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj.
•    Starši ali skrbniki (v nadaljevanju starši) se seznanijo s programom vrtca in se strinjajo z načeli izvajanja progama (odnos do sebe, bližnjih, hrane, dela, drugih dobrin, krščanskih vrednot …). 
•    Starši so se dolžni podrobno seznaniti in upoštevati Hišni red, ki je nameščen na vidnem in dostopnem mestu v prostorih vrtca in Pravilnik o varnosti otrok v Vincencijevem vrtcu, ki je objavljen na spletni strani vrtca.
•    Starši vrtec pravočasno obveščajo o pomembnih spremembah v zvezi z otrokovim razvojem, zdravjem in drugim, kar bi lahko vplivalo na njegovo bivanje v vrtcu. 
•    S podpisom Pogodbe med starši in vrtcem se starši obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in z vrtčevskimi pravili. 
•    Starši upoštevajo poslovni čas vrtca. 
•    Starši vrtcu posredujejo točen naslov in svojo telefonsko številko oziroma telefonsko številko, na kateri je vedno dosegljiv kdo, ki lahko pomaga pri reševanju nujnih zadev v zvezi z otrokom. 
•    Starši vrtcu sporočijo vsako spremembo telefonskih številk, elektronskega naslova, kjer so dosegljivi, ter svojega in otrokovega stalnega in začasnega naslova.
•    Starši vrtcu sporočijo morebitne spremembe podatkov o otroku, ki so jih navedli v vpisnem listu, in to takoj po nastopu spremembe. 
•    Starši prevzemajo odgovornost za vse, kar so se ali se bodo dogovorili z vrtcem.
•    Starši imajo pravico do zaščite zasebnosti s poudarkom na varovanju osebnih podatkov.
•    Starši poravnajo račun za plačilo vrtca na začetku meseca za pretekli mesec. Če računa ne morejo poravnati v predvidenem roku, se o tem pogovorijo z vodjo vrtca.

O spremljanju otroka
•    Starši svojemu otroku sledijo glede razvoja, učenja in vedenja ter glede tega sodelujejo z vzgojiteljicami. Starši upoštevajo strokovno avtonomnost zaposlenih. 
•    Starši otroke postopno uvajajo v vrtec v skladu z določenim vrtčevskim načinom uvajanja. 
•    Starši imajo pravico do krajšega sprotnega izmenjevanja informacij po telefonu in pogovornih ur o otroku po urniku, ki ga je določil vrtec. 
•    Starši imajo pravico do korektne obveščenosti o otrokovem delu in razvoju.
•    Starši spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše, ki so jih prejeli po SMS sporočilih, elektronski pošti ali so izobešena na oglasni deski vrtca.

O prihodih in odhodih v vrtec
•    Starši so dolžni upoštevati čas prihodov in odhodov, ki so ga ob vpisu izbrali.
•    Starši morajo v skladu Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in nasl. – ZPrCP) otroka ob prihodu in odhodu na poti v in iz vrtca spremljati ali mu zagotoviti spremstvo polnoletne osebe. 
•    Otroka v vrtec vodijo in ponj prihajajo osebno starši, lahko pa tudi druge pooblaščene osebe, katerih imena morajo starši ob vpisu ali naknadno zapisati na obrazec Soglasje o prevzemu otroka, ki ga je pripravil vrtec. Le izjemoma lahko starši osebno ustno ali pisno sporočijo vrtcu, da bo otroka določenega dne prevzela druga oseba, ki ni navedena na omenjenem obrazcu. To osebo starš v čim krajšem možnem času dopiše na zgoraj navedeno soglasje. 
•    Za otroke razvezanih staršev se za prevzem otroka v vrtcu predloži odločba centra za socialno delo ali sodna odločba.
•    Starši ali druge osebe, določene v Soglasju o prevzemu otroka, so ob prihodu otroka v vrtec dolžne otroka osebno oddati strokovnemu delavcu, ki otroka sprejema.
•    Vrtec lahko odkloni izročitev otroka staršem ali drugi pooblaščeni osebi iz Soglasja o prevzemu otroka, če ta ob prevzemu ni v primernem psihofizičnem stanju in daje sum na to, da otrok pri njej ne bo varen in zaščiten. V tem primeru lahko zaposleni pokliče drugega od staršev ali drugo osebo, navedeno v navedenem obrazcu, in jo pozove, da otroka prevzame v vrtcu.
•    Starši obvestijo strokovno delavko o tem, če zaradi izjemnih okoliščin ne morejo pravočasno priti po otroka v vrtec.

O prisotnosti in odsotnosti v vrtcu
•    Starši otroku omogočajo, da v vrtec prihaja in ga zapušča ob dogovorjeni uri. Starši odsotnost otroka iz vrtca in vzroke zanjo sporočijo vzgojiteljicam vsaj dan prej, če jo lahko predvidijo, oziroma do 8.00 v primeru bolezni ali drugih nepredvidljivih dejavnikov. 
•    Starši obvestijo vrtec glede načrtovane daljše odsotnosti otroka, ki traja najmanj 5 delovnih dni in ni rezervacija, najmanj 5 dni pred nastopom odsotnosti. 
•    Če odsotnost otroka zaradi bolezni traja več tednov, starši sporočijo otrokovo odsotnost vsak novi teden.  
•    Starši sporočijo vzgojiteljicam ponoven prihod otroka v vrtec vsaj 1 dan pred njegovo ponovno vrnitvijo. 
•    Če starši odsotnosti otroka ne javijo v skladu z zgornjimi navodili, se jim pri obračunu prispevka odsotnost ne upošteva. 
•    Če ostane otrok v vrtcu po poslovnem času ali več kot 9 ur, kar pomeni, da je storitev javne službe že izkoristil, daljšo prisotnost starši plačajo v višini prispevka, ki ga določi svet vrtca in je opredeljen v Sklepu o zaračunavanju zamudnine. 
•    Staršem se tudi v primeru zamude ob prihodu zaračuna zamudnina, ki je opredeljena v Sklepu o zaračunavanju zamudnine.

O boleznih in drugih posebnostih otroka
•    Starši v vrtec pripeljejo le zdravega otroka. 
•    Starši čimprej obvestijo vrtec, ko otrok zboli za nalezljivo otroško ali drugo nalezljivo boleznijo in o vzrokih zanjo.
•    Starši so seznanjeni s pravili glede obveznega in neobveznega cepljenja pred vključitvijo otrok v vrtec, kar je natančneje zapisano v Hišnem redu in v Pogodbi med starši in vrtcem. 
•    Starši morajo ob vpisu otroka v vrtec opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa in na morebitne kronične bolezni ali kronična zdravstvena stanja otroka. Starši so dolžni vzgojitelja opozoriti in seznaniti z morebitnimi otrokovimi posebnimi nagnjenji, zlasti s tistimi, ki bi lahko ogrožala njegovo varnost ali varnost drugih otrok.
•    Če ima otrok katerekoli druge posebne težave in je dodatno obravnavan v razvojni ali drugi specialistični ambulanti, starši o tem seznanijo vrtec. 
•    V primeru, da otrok ne sme uživati običajne prehrane, morajo starši o tem vrtec obvestiti. Otroku bo dietna prehrana omogočena izključno na podlagi zdravniškega potrdila z natančnim seznamom živil, ki jih ne sme uživati. Zdravniško potrdilo in seznam živil mora starš predložiti za vsako leto posebej. Pri pripravi prehrane se bodo upoštevala navodila zdravnika individualno za vsako dieto/intoleranco posebej. Če se dieta zaključi oziroma spremeni, je potreben zdravnikov pisni preklic, ki je spremljal zdravstveno stanje otroka in dieto tudi predpisal. 
•    Starši se zavežejo, da bodo storili vse za to, da bodo pred vrnitvijo otroka v vrtec pri otroku odpravili naglavne uši, gliste ali druge zajedavce.

Druge obveznosti staršev
•    Starši vrtcu priskrbijo za otroka: copate, vlažilne robčke, plenice, zobno ščetko in zobno pasto, dežno opremo (pelerina, škornji, za otroke do 2 let nepremočljive dežne hlače) po navodilih vzgojiteljice. 
•    Če je ob odhodu domov otrok preoblečen v vrtčevska oblačila, morajo vrtcu starši oprana oblačila čim prej vrniti.
•    Starši otroke obujejo in oblečejo vremenu in napovedanim dejavnostim primerno. Starši poskrbijo, da otroci okrog vratu ne nosijo nakita in da imajo v garderobi ustrezna rezervna oblačila. Starši so dolžni skrbeti za otrokovo osebno higieno in higieno oblačil. 
•    Starši skrbijo, da otroci v vrtec ne prinašajo svojih igrač, dragocenega nakita, predmetov ali hrane, s čimer bi lahko ogrožali sebe in druge. Na zahtevo vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice, ki sprejme otroka v vrtec, morajo starši odvzeti otroku te predmete ali stvari. Za predmete, ki jih otroci prinesejo v vrtec, vrtec ne odgovarja.