Cena in plačila

Podlaga za izračun plačila staršev je cena programa vrtca, ki znaša 465,00 EUR.

Cena neporabljenih živil na dan je 2 EUR.

Ceno programa krijejo starši oz. zakoniti zastopniki otroka in občina stalnega prebivališča staršev.

  1. S strani občine pripada za vsakega otroka zasebnemu vrtcu 85 % sredstev, ki se izračunajo na podlagi cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšane za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.
  2. Starši lahko pri krajevno pristojnem centru za socialno delo uveljavljajo pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca. Del plačila staršev določi pristojni Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010) v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen. 

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Vlogo oddajo starši, ki te pravice še niso uveljavljali oz. katerih otroci gredo prvič v vrtec.

  1. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
  2. Tako znižana cena je podlaga za plačilo, ki ga plačajo starši oz. za plačilo razlike med ceno programa in plačilom, ki ga krije lokalna skupnost.

Od 01. 09. 2021 so skladno s spremembo 32. člena Zakona o vrtcih starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni.

Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Počitniška in zdravstvena rezervacija

Starši lahko uveljavljajo počitniško in zdravstveno rezervacijo zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni vpisanega otroka, ki je iz teh razlogov odsoten iz vrtca, v skladu z določili občine stalnega bivališča otroka. Plačilo se staršem priznava v skladu s sklepom občine stalnega bivališča otroka. 

Počitniško rezervacijo najavijo starši vrtcu najkasneje do 31. maja prek spletnega obrazca, ki jim ga vrtec v maju posreduje prek elektronske pošte.